Zasady wprowadzania do obrotu suplement贸w diety, 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego聽przeznaczenia 偶ywieniowego oraz 偶ywno艣ci wzbogacanej okre艣laj膮 przepisy art. 29, 30, 31聽ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.

(Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z p贸藕n. zm.).聽

Podmiot dzia艂aj膮cy na rynku spo偶ywczym, kt贸ry wprowadza lub ma zamiar wprowadzi膰聽po raz pierwszy do obrotu:

- preparaty do pocz膮tkowego 偶ywienia niemowl膮t, dietetyczne 艣rodki spo偶ywcze聽specjalnego przeznaczenia medycznego, 艣rodki spo偶ywcze zaspokajaj膮ce zapotrzebowanie聽organizmu przy intensywnym wysi艂ku fizycznym, zw艂aszcza sportowc贸w, 艣rodki聽spo偶ywcze dla os贸b z zaburzeniami metabolizmu w臋glowodan贸w (cukrzyca), 艣rodki聽spo偶ywcze niskosodowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawarto艣ci sodu lub bezsodowe,聽艣rodki spo偶ywcze bezglutenowe;

- suplementy diety;

- 艣rodki spo偶ywcze, do kt贸rych dodawane s膮 witaminy, sk艂adniki mineralne lub聽substancje, o kt贸rych mowa w za艂膮czniku III cz臋艣膰 B i C do rozporz膮dzenia nr 1925/2006 jest聽obowi膮zany powiadomi膰 o tym fakcie G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego

Ww. rozporz膮dzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia聽2006 r w sprawie dodawania do 偶ywno艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz聽niekt贸rych innych substancji (Dz. U. UE L 404 z 30.12.2006, str. 26) zawiera za艂膮cznik III -聽Substancje, kt贸rych stosowanie w 偶ywno艣ci jest zakazane, ograniczone lub podlega kontroli przez聽Wsp贸lnot臋. Poniewa偶 do chwili obecnej ww. za艂膮cznik w cz臋艣ci B i C nie zawiera 偶adnej tre艣ci, nale偶y聽uzna膰, i偶 艣rodki spo偶ywcze, do kt贸rych dodawane s膮 substancje inne ni偶 witaminy i聽sk艂adniki mineralne, nie podlegaj膮 obowi膮zkowi powiadomienia G艂贸wnego Inspektora聽Sanitarnego, do czasu ukazania si臋 ww. za艂膮cznika.

Wz贸r powiadomienia zawarty jest w聽rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r.聽

(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 830)

Je偶eli 艣rodek spo偶ywczy, o kt贸rym mowa w ust. 1, znajduje si臋 w obrocie w innym pa艅stwie聽cz艂onkowskim Unii Europejskiej, w powiadomieniu nale偶y ponadto wskaza膰 w艂a艣ciwy聽organ tego pa艅stwa, kt贸ry zosta艂 powiadomiony o wprowadzeniu 艣rodka spo偶ywczego do聽obrotu lub zezwoli艂 na wprowadzenie 艣rodka spo偶ywczego do obrotu w tym pa艅stwie,聽za艂膮czaj膮c r贸wnocze艣nie kopi臋 uprzedniego powiadomienia lub zezwolenia.

Art. 29 ust. 2 w. ustawy stanowi, i偶 przedsi臋biorca przedk艂ada powiadomienie, wskazuj膮c聽nazw臋 produktu, jak r贸wnie偶:

- posta膰 produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu;

- wz贸r oznakowania w j臋zyku polskim;

- kwalifikacj臋/rodzaj 艣rodka spo偶ywczego przyj臋t膮 przez podmiot dzia艂aj膮cy na聽rynku spo偶ywczym;

- sk艂ad jako艣ciowy obejmuj膮cy dane dotycz膮ce sk艂adnik贸w zawartych w produkcie,聽w tym substancji czynnych;

- sk艂ad ilo艣ciowy sk艂adnik贸w;

- imi臋 i nazwisko albo nazw臋, i adres podmiotu powiadamiaj膮cego o pierwszym聽wprowadzeniu do obrotu oraz numer NIP, je偶eli taki numer podmiot powiadamiaj膮cy聽posiada. G艂贸wny Inspektor Sanitarny prosi r贸wnie偶 o do艂膮czanie t艂umaczenia ww. powiadomienia聽lub zezwolenia na j臋zyk polski wykonanego przez t艂umacza przysi臋g艂ego.

Po otrzymaniu powiadomienia, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 1, G艂贸wny Inspektor聽Sanitarny mo偶e przeprowadzi膰 post臋powanie maj膮ce na celu wyja艣nienie, czy produkt聽obj臋ty powiadomieniem, ze wzgl臋du na jego sk艂ad, w艂a艣ciwo艣ci poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w聽oraz przeznaczenie:

1) jest 艣rodkiem spo偶ywczym zgodnie z zaproponowan膮 przez podmiot dzia艂aj膮cy na rynku聽spo偶ywczym kwalifikacj膮 oraz czy spe艂nia wymagania dla danego rodzaju 艣rodka聽spo偶ywczego, w szczeg贸lno艣ci, czy jako:聽

a) 艣rodek spo偶ywczy specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego wyra藕nie r贸偶ni si臋 od聽偶ywno艣ci przeznaczonej do powszechnego spo偶ycia oraz czy odpowiada szczeg贸lnym聽potrzebom 偶ywieniowym, zgodnie z jego przeznaczeniem, o kt贸rym mowa w art. 3 ust. 3聽pkt 43, i spe艂nia wymagania okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 i聽2, w tym聽rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 wrze艣nia 2010 r. w sprawie 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego (Dz. U. z 2010r. Nr 180, poz. 1214, z p贸藕艅. zm)

b) suplement diety lub 艣rodek spo偶ywczy, do kt贸rego dodano witaminy, sk艂adniki聽mineralne lub inne substancje wykazuj膮ce efekt od偶ywczy lub inny fizjologiczny spe艂nia聽warunki okre艣lone w przepisach wydanych 鈥 odpowiednio 鈥 na podstawie art. 27 ust. 6 i 7聽(rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sk艂adu oraz oznakowania suplement贸w diety聽z dnia 9 pa藕dziernika 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1425) oraz w rozporz膮dzeniu聽1925/2006;

2) nie spe艂nia wymaga艅 innego rodzaju produktu przeznaczonego do u偶ywania przez ludzi,聽w szczeg贸lno艣ci produktu leczniczego w rozumieniu przepis贸w prawa farmaceutycznego,聽kosmetyku w rozumieniu przepis贸w o kosmetykach lub wyrobu medycznego w rozumieniu聽przepis贸w o wyrobach medycznych W zwi膮zku z powy偶szym G艂贸wny Inspektor Sanitarny powiadamia niezw艂ocznie podmiot聽sk艂adaj膮cy powiadomienie o rozpocz臋ciu post臋powania wyja艣niaj膮cego.聽Post臋powanie wyja艣niaj膮ce nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 60 dni roboczych, z wy艂膮czeniem聽czasu niezb臋dnego do udokumentowania spe艂nienia wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 30聽ust. 1 ww. ustawy.

Podmiot sk艂adaj膮cy powiadomienie jest powiadamiany pisemnie o wynikach聽przeprowadzonego post臋powania z zastrze偶eniem art. 31.W przypadku przeprowadzania post臋powania, G艂贸wny Inspektor Sanitarny mo偶e:

1) za偶膮da膰 opinii Zespo艂u do Spraw Suplement贸w Diety dzia艂aj膮cego w ramach聽Rady Sanitarno - Epidemiologicznej, o kt贸rej mowa w art. 9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o聽Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z p贸藕n. zm.);

2) zobowi膮za膰 podmiot, do udokumentowania, 偶e 艣rodek spo偶ywczy spe艂nia聽wymagania, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 1, w szczeg贸lno艣ci do przed艂o偶enia opinii聽jednostki naukowej.聽

W przypadku przeprowadzania post臋powania, maj膮cego na celu wyja艣nienie, 偶e 艣rodek聽spo偶ywczy obj臋ty powiadomieniem nie spe艂nia wymaga艅 produktu leczniczego聽okre艣lonego przepisami prawa farmaceutycznego albo wyrobu medycznego w rozumieniu聽przepis贸w o wyrobach medycznych, G艂贸wny Inspektor Sanitarny zobowi膮zuje podmiot,聽do przed艂o偶enia opinii Urz臋du Rejestracji Produkt贸w Leczniczych, Wyrob贸w聽Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych.

Podmiot obowi膮zany do przed艂o偶enia opinii jednostki naukowej mo偶e dostarczy膰 opini臋聽w艂a艣ciwej krajowej jednostki naukowej lub w艂a艣ciwej jednostki naukowej innego pa艅stwa聽cz艂onkowskiego Unii Europejskiej.Koszty wydania ww. opinii ponosi podmiot sk艂adaj膮cy powiadomienie.

Minister w艂a艣ciwy do spraw zdrowia maj膮c na wzgl臋dzie zapewnienie sprawnego przebiegu聽post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych, kompetencje jednostek zgodnie z zakresem zada艅 okre艣lonych聽statutami oraz kwalifikacje personelu i kalkulacj臋 koszt贸w za przygotowywanie opinii聽okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,聽poz. 830):

1) wykaz krajowych jednostek naukowych w艂a艣ciwych do wydawania opinii;

2) metody obliczania koszt贸w ponoszonych przez krajow膮 jednostk臋 naukow膮 w zwi膮zku z聽wydaniem opinii, w tym w szczeg贸lno艣ci rodzaje koszt贸w i 艣redni wymiar czasu pracy聽niezb臋dnego do przygotowania opinii;

3) wysoko艣膰 op艂aty pobieranej przy wydawaniu opinii przez Urz膮d Rejestracji Produkt贸w聽Leczniczych, Wyrob贸w Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych

G艂贸wny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produkt贸w obj臋tych powiadomieniem o聽pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.聽

Dane z rejestru, s膮 publikowane na stronie internetowej G艂贸wnego Inspektoratu Sanitarnego,聽z wy艂膮czeniem danych stanowi膮cych tajemnic臋 przedsi臋biorcy.

Dane zawarte w rejestrze produkt贸w obj臋tych powiadomieniem umo偶liwiaj膮ce ich聽identyfikacj臋 oraz wz贸r rejestru s膮 okre艣lone w rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20聽czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 830).

W przypadku podejrzenia, 偶e 艣rodek spo偶ywczy, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 1,聽niespe艂niaj膮cy wymaga艅 okre艣lonych dla tego 艣rodka, znajduje si臋 w obrocie, w艂a艣ciwy pa艅stwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny podejmuje decyzj臋 o czasowym聽wstrzymaniu wprowadzania tego 艣rodka spo偶ywczego do obrotu lub wycofaniu z obrotu do聽czasu zako艅czenia post臋powania.

Decyzja, taka jest podejmowana r贸wnie偶 w przypadku stwierdzenia, 偶e produkt obj臋ty聽powiadomieniem spe艂nia wymagania produktu leczniczego albo wyrobu medycznego聽(okre艣lonego przepisami prawa farmaceutycznego i powinien zosta膰 zakwalifikowany jako聽produkt leczniczy lub wyr贸b medyczny).

W przypadku wydania decyzji, pa艅stwowy powiatowy inspektor sanitarny, za聽po艣rednictwem pa艅stwowego wojew贸dzkiego inspektora sanitarnego, powiadamia聽w艂a艣ciwego wojew贸dzkiego inspektora farmaceutycznego przesy艂aj膮c kopi臋 wydanej聽decyzji.

SUPLEMENTY DIETY

Suplement diety jest 艣rodkiem spo偶ywczym, kt贸rego celem jest uzupe艂nienie normalnej聽diety, b臋d膮cy skoncentrowanym 藕r贸d艂em witamin lub sk艂adnik贸w mineralnych lub innych聽substancji wykazuj膮cych efekt od偶ywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub聽z艂o偶onych, wprowadzany do obrotu w formie umo偶liwiaj膮cej dawkowanie, w postaci:聽kapsu艂ek, tabletek, dra偶etek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem,聽ampu艂ek z p艂ynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach p艂yn贸w i聽proszk贸w przeznaczonych do spo偶ywania w ma艂ych, odmierzonych ilo艣ciach聽jednostkowych, z wy艂膮czeniem produkt贸w posiadaj膮cych w艂a艣ciwo艣ci produktu leczniczego聽w rozumieniu przepis贸w prawa farmaceutycznego.Przepisy wsp贸lnotowe i informacje dotycz膮ce suplement贸w diety s膮 dost臋pne na聽stronie Komisji Europejskiej聽

( http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm)

ZNAKOWANIE SUPLEMENT脫W DIETY

Suplementy diety wprowadzane do obrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej musz膮 by膰聽zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w:

鈥 ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia (Dz. U.聽z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z p贸藕n. zm.),

鈥 rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sk艂adu oraz oznakowania suplement贸w聽diety z dnia 9 pa藕dziernika 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1425),

鈥 rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczeg贸lnych rodzaj贸w 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz. U. 2015 poz. 29, z p贸藕n. zm.),

鈥 rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczeg贸lnych rodzaj贸w 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz. U. 2015 poz. 29, z p贸藕艅. zm.);

聽聽

Zgodnie z 搂 5 rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia w sprawie sk艂adu oraz oznakowania聽suplement贸w diety:

Suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje si臋, umieszczaj膮c na opakowaniu聽nast臋puj膮ce informacje:

1) okre艣lenie "suplement diety";

2) nazwy kategorii sk艂adnik贸w od偶ywczych lub substancji charakteryzuj膮cych聽produkt lub wskazanie ich w艂a艣ciwo艣ci;

3) porcj臋 produktu zalecan膮 do spo偶ycia w ci膮gu dnia;

4) ostrze偶enie dotycz膮ce nieprzekraczania zalecanej porcji do spo偶ycia w ci膮gu dnia;

5) stwierdzenie, 偶e suplementy diety nie mog膮 by膰 stosowane jako substytut聽(zamiennik) zr贸偶nicowanej diety;

6) stwierdzenie, 偶e suplementy diety powinny by膰 przechowywane w spos贸b聽niedost臋pny dla ma艂ych dzieci.

Zawarto艣膰 witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz innych substancji wykazuj膮cych efekt聽od偶ywczy lub inny efekt fizjologiczny obecnych w suplemencie diety deklaruje si臋 w聽oznakowaniu w postaci liczbowej.聽

Jednostki i formy chemiczne u偶ywane do okre艣lania zawarto艣ci witamin i sk艂adnik贸w聽mineralnych musz膮 by膰 zgodne z za艂膮cznikiem nr 1 do rozporz膮dzenia Komisji Nr 1170/2009聽z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniaj膮ce dyrektyw臋 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i聽Rady oraz rozporz膮dzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w聽odniesieniu do wykaz贸w witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz ich form chemicznych,聽kt贸re mo偶na dodawa膰 do 偶ywno艣ci, w tym do suplement贸w 偶ywno艣ciowych.Deklarowane w oznakowaniu zawarto艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz innych聽substancji wykazuj膮cych efekt od偶ywczy lub inny efekt fizjologiczny podaje si臋 w聽przeliczeniu na zalecan膮 przez producenta do spo偶ycia dzienn膮 porcj臋 produktu..Informacje o zawarto艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych podaje si臋 r贸wnie偶 w procentach聽w stosunku do zalecanego dziennego spo偶ycia, zgodnie z warto艣ciami odniesienia聽ustalonymi w za艂膮czniku do rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczeg贸lnych rodzaj贸w 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz. U. 2015 poz. 29, z p贸藕艅. zm.)

Deklarowane w oznakowaniu zawarto艣ci, witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz innych聽substancji wykazuj膮cych efekt od偶ywczy lub inny efekt fizjologiczny, wyra偶a si臋 jako聽przeci臋tne warto艣ci oparte na analizie produktu, wykonanej przez producenta

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napis贸w i聽innych oznacze艅, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole,聽dotycz膮ce 艣rodka spo偶ywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce,聽zawieszce oraz w dokumentach, kt贸re s膮 do艂膮czone do tego 艣rodka spo偶ywczego lub聽odnosz膮 si臋 do niego.

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego powszechnie spo偶ywanego nie mo偶e zawiera膰聽okre艣lenia 鈥瀌ietetyczny鈥 lub w inny spos贸b sugerowa膰, 偶e jest to 艣rodek spo偶ywczy聽specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego (art. 45 ust. 2,3 ustawy).

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego nie mo偶e wprowadza膰 konsumenta w b艂膮d, w聽szczeg贸lno艣ci:

a) co do charakterystyki 艣rodka spo偶ywczego, w tym jego nazwy, rodzaju,聽w艂a艣ciwo艣ci, sk艂adu, ilo艣ci, trwa艂o艣ci, 藕r贸d艂a lub miejsca pochodzenia, metod聽wytwarzania lub produkcji,

b) przez przypisywanie 艣rodkowi spo偶ywczemu dzia艂ania lub w艂a艣ciwo艣ci, kt贸rych聽nie posiada,

c) przez sugerowanie, 偶e 艣rodek spo偶ywczy posiada szczeg贸lne w艂a艣ciwo艣ci, je偶eli聽wszystkie podobne 艣rodki spo偶ywcze posiadaj膮 takie w艂a艣ciwo艣ci; oraz przypisywa膰 艣rodkowi spo偶ywczemu w艂a艣ciwo艣ci zapobiegania chorobom lub ich聽leczenia albo odwo艂ywa膰 si臋 do takich w艂a艣ciwo艣ci, z zastrze偶eniem art. 24 ust. 4 i art. 33 ust.聽4, oraz zawiera膰 o艣wiadcze艅 偶ywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami聽rozporz膮dzenia nr 1924/2006.Ww. przepis stosuje si臋 r贸wnie偶 do reklamy oraz do prezentacji 艣rodk贸w spo偶ywczych, w聽tym w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do ich kszta艂tu, wygl膮du lub opakowania,聽zastosowanych materia艂贸w opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim聽s膮 prezentowane.

艢RODKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 呕YWIENIOWEGO

艢rodek spo偶ywczy specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego - 艣rodek spo偶ywczy, kt贸ry ze聽wzgl臋du na specjalny sk艂ad lub spos贸b przygotowania wyra藕nie r贸偶ni si臋 od 艣rodk贸w聽spo偶ywczych powszechnie spo偶ywanych i zgodnie z informacj膮 zamieszczon膮 na聽opakowaniu jest wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczeg贸lnych聽potrzeb 偶ywieniowych:

a) os贸b, kt贸rych procesy trawienia i metabolizmu s膮 zachwiane lub os贸b, kt贸re ze聽wzgl臋du na specjalny stan fizjologiczny mog膮 odnie艣膰 szczeg贸lne korzy艣ci z聽kontrolowanego spo偶ycia okre艣lonych substancji zawartych w 偶ywno艣ci 鈥 taki聽艣rodek spo偶ywczy mo偶e by膰 okre艣lany jako 鈥瀌ietetyczny鈥,

b) zdrowych niemowl膮t i ma艂ych dzieci w wieku od roku do 3 lat;Przepisy wsp贸lnotowe i informacje dotycz膮ce 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego聽przeznaczenia 偶ywieniowego s膮 dost臋pne na stronie Komisji Europejskiej聽

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/index_en.htm

ZNAKOWANIE 艢RODK脫W SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA聽

呕YWIENIOWEGO艢rodki spo偶ywcze specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego wprowadzane do obrotu na聽teren Rzeczypospolitej Polskiej musz膮 by膰 zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w:

鈥 ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia (Dz. U. z聽2006 r. Nr 171, poz. 1225 z p贸藕n. zm.),

鈥⒙爎ozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 wrze艣nia 2010 r. w sprawie 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego (Dz. U. z 2010r. Nr 180, poz. 1214, z p贸藕艅. zm)

鈥⒙燫ozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczeg贸lnych rodzaj贸w 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz. U. 2015 poz. 29, z p贸藕n. zm.),

鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczeg贸lnych rodzaj贸w 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz. U. 2015 poz. 29, z p贸藕艅. zm.);

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napis贸w i聽innych oznacze艅, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole,聽dotycz膮ce 艣rodka spo偶ywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce,聽zawieszce oraz w dokumentach, kt贸re s膮 do艂膮czone do tego 艣rodka spo偶ywczego lub聽odnosz膮 si臋 do niego. (art. 45 ustawy)

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego nie mo偶e wprowadza膰 konsumenta w b艂膮d, w聽szczeg贸lno艣ci:

a) co do charakterystyki 艣rodka spo偶ywczego, w tym jego nazwy, rodzaju,聽w艂a艣ciwo艣ci, sk艂adu, ilo艣ci, trwa艂o艣ci, 藕r贸d艂a lub miejsca pochodzenia, metod聽wytwarzania lub produkcji,

b) przez przypisywanie 艣rodkowi spo偶ywczemu dzia艂ania lub w艂a艣ciwo艣ci, kt贸rych聽nie posiada,

c) przez sugerowanie, 偶e 艣rodek spo偶ywczy posiada szczeg贸lne w艂a艣ciwo艣ci, je偶eli聽wszystkie podobne 艣rodki spo偶ywcze posiadaj膮 takie w艂a艣ciwo艣ci; oraz przypisywa膰 艣rodkowi spo偶ywczemu w艂a艣ciwo艣ci zapobiegania chorobom lub ich聽leczenia albo odwo艂ywa膰 si臋 do takich w艂a艣ciwo艣ci, z zastrze偶eniem art. 24 ust. 4 i art. 33 ust.聽4, oraz zawiera膰 o艣wiadcze艅 偶ywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami聽rozporz膮dzenia nr 1924/2006.

Ww. przepis stosuje si臋 r贸wnie偶 do reklamy oraz do prezentacji 艣rodk贸w spo偶ywczych, w聽tym w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do ich kszta艂tu, wygl膮du lub opakowania,聽zastosowanych materia艂贸w opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim s膮 prezentowane.

藕r贸d艂o:聽http://www.krsio.org.pl/