Zagadnienia prawne

 

I. REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE ZAKŁADÓW

Zgodnie z art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.:

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które:

 

  1. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
  2. wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
  3. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,
  4. działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem - w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 882/2004

 

 

Prezentacja suplementów diety w aptekach internetowych po 13 grudnia 2014

 

Przede wszystkim należy podkreślić, iż suplementy diety są żywnością, dlatego zagadnienie ich prezentacji w odniesieniu do sprzedaży na odległość powinno być rozpatrywane w kontekście regulacji odnoszących się do środków spożywczych. Wynika to z brzmienia art. 3 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jak również art. 2 lit. a dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych. Do suplementów diety nie znajdują zastosowania zasady prawa farmaceutycznego. Produkty te podlegają wymogom prawa żywnościowego, z których na szczególną uwagę zasługują regulacje dotyczące oznakowania, prezentacji i reklamy.

 

Od 13 grudnia 2014 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Jednym z nowych wymogów jest regulacja kwestii sprzedaży na odległość, w tym także sklepów i aptek internetowych. Nowością jest fakt, że informacje dostępne dla konsumenta jeszcze przed dokonaniem przez niego zakupu, zostały wprost objęte przepisami wskazanego aktu prawnego. Już w preambule do rozporządzenia nr 1169/2011 czytamy, iż: „Aby zapewnić przekazywanie informacji na temat żywności, konieczne jest uwzględnienie wszystkich sposobów dostarczania żywności konsumentom, w tym sprzedaży żywności za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Chociaż jasne jest, że wszelka żywność dostarczana za pośrednictwem sprzedaży na odległość powinna spełniać te same wymogi informacyjne co żywność sprzedawana w sklepach, konieczne jest jasne stwierdzenie, że w takich przypadkach odpowiednie obowiązkowe informacje na temat żywności powinny być również dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu” (punkt 27 preambuły).

 

Poniżej znajduje się wykaz deklaracji możliwych do stosowania w przypadku suplementów diety (gis.gov.pl)

 

 

Suplementy diety, zgodnie z obowiązującymi unijnymi przepisami prawa żywnościowego, są określane mianem środków spożywczych, których celem jest uzupełnienie normalnej diety. Z takiej definicji wynika ich ogólnodostępność, co z kolei ma znaczący wpływ na wzrost zainteresowania tego rodzaju preparatami przez osoby szczególnie dbające o swoje zdrowie. 

W 2012 roku zostało wydane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012, które szczegółowo reguluje zagadnienia związane ze stosowaniem oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności. Oświadczenia te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i stosuje się je zarówno w znakowaniu, jak i w reklamowaniu preparatów będących suplementami diety, które zgodnie z rozporządzeniem mogą być traktowane tak samo jak inne produkty spożywcze. Do rozporządzenia dodatkowo został dołączony aneks, który zawiera wykaz w formie tabeli wszystkich dozwolonych oświadczeń żywieniowych oraz wymogów co do ich stosowania. W przypadku suplementów diety należy użyć dwóch oświadczeń żywieniowych: „wysoka zawartość…” oraz „źródło”. Sformułowaniom tym powinny towarzyszyć dodatkowo nazwy składników mineralnych lub witamin, które znalazły się w składzie danego suplementu. 

ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, Polska
+48 58 710 24 64